Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama osnovana je 2007. godine, kao organizaciona jedinica Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore. 

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br. 19/17), poslovi koji se odnose na razvijanje saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, kao i poslovi u vezi sa programiranjem i upravljanjem fondovima Evropske unije namijenjenim nevladinim organizacijama čije je sjedište u Crnoj Gori, koji su bili u nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i koje je obavljala Kancelarija, prenijeti su u djelokrug Ministarstva javne uprave.

Uredbom o izmjeni Uredbe o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave („Službeni list CG“, br. 19/17), ustanovljen je institut Nacionalne kancelarije, koja se može osnovati u ministarstvu. 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, utvrđenim na sjednici Vlade 18.5.2017. godine, u Ministarstvu javne uprave je osnovana Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama.

Na osnovu člana 37 stav 2 Zakona o državnoj upravi ("SI. list RCG", br. 38/03 i "SI. list CG", br. 22/08, 42/11, 54/16, 13/18) i člana 159 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("SI. list RCG", br. 2/18) Vlada  je na sjednici od 13. septembra 2018. godine, utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave.

U okviru Ministarstva utvrđena je organizaciona jedinica Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija:

Direkcija za upravljanje i praćenje procesom reforme javne uprave;

Direkcija za registraciju, evidencije nevladinih organizacija i političkih partija;

Direkcija za saradnju sa nevladinim organizacijama. 


U Direktoratu za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: razvoj i unapređenje kvaliteta rada javne uprave; upravljanje i praćenje procesa reforme javne uprave; koordinaciju i saradnju sa drugim organima uprave i institucijama u procesu reforme javne uprave; saradnja i učestovanje u programima međunarodnih i regionalnih organizacija od značaja za razvoj dobre javne uprave; pripremu propisa koji se odnose na osnivanje i djelovanje nevladinih organizacija; izrada strategija, akcionih planova i drugih dokumenata koji se odnose na nevladine organizacije; pripremu analiza i izvještaja o položaju nevladinih organizacija u Crnoj Gori; registraciju nevladinih organizacija i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama; praćenje sprovođenja strategije saradnje sa nevladinirn organizacijama i odgovarajućih akcionih planova i predlaganje mjera za poboljšanje saradnje; registracija političkih partija i poslovi vođenja propisanih evidencija; sprovođenje postupka za izradu pečata državnih organa; predlaganje mjera od značaja za unaprjeđivanje stanja kao i drugi poslovi iz djelokruga rada Direktorata

U Direkciji za saradnju sa nevladinim organizacijama vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu i praćenje sprovođenja strateškog dokumenta Vlade Crne Gore u oblasti saradnje sa nevladinim organizacijama i unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO i odgovarajućeg akcionog plana; prikupljanje podataka i izvještavanje o realizaciji mjera Akcionog plana za poglavlje 23 koje se odnose na NVO; koordinaciju aktivnosti ministarstava i drugih državnih organa u vezi sa programiranjem i raspodjelom sredstava za finansiranje projekata/programa NVO iz državnog budžeta; pripreme odluke Vlade o prioritenim oblastima od javnog interesa u kojima će se finasnirati projekti NVO u određenoj godini i iznosima potrebnim za njihovu realizaciju; kreiranje liste nezavisnih procjenjivača na osnovu objavljenog javnog poziva i ucešće u izradi smjernica za nezavisne procjenjivače projekata NVO; prikupljanje podataka o finansijskoj podršci projektima NVO i pripremu izvještaja za Vladu o utrošku sredstava na godišnjem nivou koja su, kao podrška projektnim aktivnostima, isplaćena NVO iz državnog budžeta; pripremu analiza, informacija i izvještaja o položaju nevladinih organizacija u Crnoj Gori; sprovođenje postupka predlaganja i imenovanja članova Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija i obavljanje administrativnih poslova za Savjet; praćenje relevantnih događanja u Evropi i svijetu u vezi sa radom, djelovanjem i odnosirna NVO-a sa državnim institucijama, kao i modelima međusektorske saradnje; izrada Izvjestaja o učešću predstavnika nevladinog sektora uključenih u rad radnih grupa koje formiraju organi državne uprave; pripremu, štampanje i objavljivanja priručnika, izvještaja i drugih publikacija radi informisanja javnosti o pitanjima iz nadležnosti Direkcije, kao i obavljanje drugih poslova iz djelokruga Direkcije.