Мања слова Већа слова РСС
НАЈАВЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ


КОНТАКТИ

Канцеларија пројекта

Далматинска бб, улаз А
Подгорица
+382 20 238 870
инфо@гов-цсо.ме

Вођа пројекта: Игор Видачак
игор.видацак@гов-цсо.ме

Руководитељка канцеларије: Ана Мугоша

ана.мугоса@гов-цсо.ме

Институција корисник пројекта- Координатор пројекта
Влада Црне Горе
Министарство јавне управе
Национална канцеларија за сарадњу с НВО

Римски трг бр. 45 
Подгорица
+382 20 482 487
сарадња.нво@гов.мју.ме 


О пројекту

"Техничка подршка развоју институционалних механизама за сарадњу између органа државне управе и организација цивилног друштва у Црној Гори"  је пројекат који траје 24 мјесеца и финансира се у оквиру Инструмента за  претприступну  помоц́ (ИПА ИИ) 2014-2020- Подршка цивилном друштву у Црној Гори 2014-2015, којим руководи Делегација ЕУ у Црној Гори,  а спроводи га WYГ Интернатионал у конзорцијуму са WYГ Савјетовања д.о.о.  Пројекат је дио ширих настојанаја Инструмента за подршку Цивилном душтву ЕУ са општим циљем “да се ојача партиципативна демократија и процес европских интеграција у земљама Западног Балкана и Турске кроз подршку активном учешћу цивилног  друштва у  доношењу  одлука и  стварању  подстицајног правног  и финансијског окружења за цивилно друштво и плуралистичке медије.”

Општи циљ и сврха пројекта

Општи циљ пројекта је подршка оснивању и развоју заједничке платформе између владе и невладиних организација за омогуц́авање интензивније,  динамичне, транспарентне  и  међусобно корисне сарадње између јавне администрације и невладиних организација у Црној Гори.

Сврха пројекта је

•           Подршка црногорском руководству  у  стварању повољног окружења за одрживи развој невладиних организација и партнерство са Владом, кроз унапређење неопходног правног, стратешког, финансијског и институционалног оквира за сарадњу између јавног сектора и невладиних организација.

•           Подршка влади и цивилном друштву у анализи, планирању и спровођењу институционалних механизама јавног финансирања  програма и пројеката невладиних организација, укључујуц́и будућу децентрализовану имплементацију фондова ЕУ за невладине организације.

Кључни очекивани резултати и активности пројекта

Резултат 1.1: Јачање капацитета Канцеларије за сарадњу с НВО, Савјета за развој НВО, контакт особа засарадњу са НВО у ресорним министарствима и осталих државних органа да обављају своје дужности као што је предвиђено националним законодавством и стратешким документима

Активност 1.1.1. Дизајнирање и спровођење програма обуке о ефективним јавним консултацијама за кључне циљне групе у државним органима

Активност 1.1.2. Развој и примјена методологије за праћење и извјештавање о спровођењу стандарда јавних консултација прописаних релевантним уредбама

Активност 1.1.3. Развијање техничких спецификиација за “Е-консултације”- централне владине интернет платформе за јавне консултације и расправа с релевантним актерима о кључним корацима за имплементацију платформе

Активност 1.1.4. Пружање обуке, менторство и подршка запосленима у Канцеларији за сарадњу с НВО за ефикаснију подршку Савјету за развој НВО и бољу координацију спровођења Стратегије за развој НВО

Активност 1.1.5. Спровођње обуке о ефикасној контроли и извјештавању за све државне органе одговорне за спровођење мјера Стратегије

Резултат 1.2: Унапређење институционалних модела и механизама за узајамно корисну сарадњу између јавног сектора и невладиних организација, уз детаљан план имплементације и анализу могућих финанцијских и политичких импликација

Активност 1.2.1. Подршка изради законодавних иницијатива у вези са примјеном Стратегије за развој НВО 2014-2016 и формулисање препорука за њихове измјене

Активност 1.2.2. Подршка развоју и имплементацији нове Стратегије за развој НВО 2017-2020 и Акционог плана

Активност 1.2.3. Развијање техничке спецификације за јавну интернет платформу за праћење имплементације Стратегије за развој НВО

Активност 1.2.4. Запошљавање, обука и менторство два стручњака за цивилно друштво за подршку спровођењу Стратегије за развој НВО

Резултат 2.1: Израда  студије о  најпогоднијим институционалним модалитетима  за децентрализовано управљање фондовима ЕУ за цивилно друштво с детаљним планом имплементације

Активност 2.1.1 Спровођење компаративне анализе европских институционалних модалитета за децентрализовано управљање фондовима ЕУ за цивилно друштво и предлагање погодног модела за Црну Гору, заједно са детаљним планом имплементације

Активност 2.1.2 Организација консултативних састанака са кључним актерима о предложеном моделу децентрализованог управљања фондовима фондовима ЕУ за цивилно друштво и неопходним инвестицијама за подршку правним, људским и техничким структурама

Активност 2.1.3 Процјена капацитета предложене структуре и радне оптерећености релевантног особља у вези са могућим задацима у децентрализованом управљању средствима ЕУ за цивилно друштво

Активност 2.1.4. Обликовање и спровођење програма обуке за особље стуктура одговорних за децентрализовано управљање фондовима ЕУ за цивилно друштво (стратешко програмирање, процеси буџетирања, извјештавање, мониторинг, итд.)

Резултат 2.2: Стварање правних, људских и техничких предуслова за транспарентно, ефикасно, недискриминаторно управљање јавним националним и ЕУ средствима за цивилно друштво, укључујуц́и механизме контроле спровођења

Активност 2.2.1. Израда нацрта одговарајућих прописа за успостављање критеријума, стандарда и процедура јавног финансирања програма и пројеката НВО

Активност 2.2.2. Израда методологије праћења и извјештавања за укупно јавно финансирање програма НВО

Активност 2.2.3. Креирање интернет базе података за проактивно транспарентно обављање свих података о грантовима за программе и пројекте НВО из државног буџета

Активност 2.2.4. Дефинисање интегрисаног и транспарентног система планирања и извршења државних буџетских линија за финансирање програма НВО

Активност 2.2.5. Израда Приручника за државне органе о спровођењу Уредбе о критеријумима, стандардима и процедурама јавног финансирања програма и пројеката НВО

Активност 2.2.6. Дизајн и спровођење програма обуке о припреми и имплементацији ефикасног система јавног финансирања пројеката и програма НВО

Главни корисници пројекта

Главне институције корисници пројекта су Канцеларија за сарадњу с НВО, Савјет за развој невладиних организација и  Министарство унутрашњих послова.

Руководитељка канцеларије за сарадњу с НВО, г-ђа Данка Латковић је координатор пројекта испред корисничких институција.

ДИЈАЛОГ ЗА РАЗВОЈ

ТА    ТА

бросура2016_цг.пдф