Manja slova Veća slova RSS
NAJAVE AKTIVNOSTI

REALIZOVANE AKTIVNOSTI


KONTAKTI

Kancelarija projekta

Dalmatinska bb, ulaz A
Podgorica
+382 20 238 870
info@gov-cso.me

Vođa projekta: Igor Vidačak
igor.vidacak@gov-cso.me

Rukovoditeljka kancelarije: Ana Mugoša
ana.mugosa@gov-cso.me

Institucija korisnik projekta- Koordinator projekta
Vlada Crne Gore
Ministarstvo javne uprave
Nacionalna kancelarija za saradnju s NVO

Rimski trg br. 45 
Podgorica
+382 20 482 487
saradnja.nvo@gov.mju.me 


O projektu

"Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između organa državne uprave i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori"  je projekat koji traje 24 mjeseca i finansira se u okviru Instrumenta za  pretpristupnu  pomoć (IPA II) 2014-2020- Podrška civilnom društvu u Crnoj Gori 2014-2015, kojim rukovodi Delegacija EU u Crnoj Gori,  a sprovodi ga WYG International u konzorcijumu sa WYG Savjetovanja d.o.o.  Projekat je dio širih nastojanaja Instrumenta za podršku Civilnom duštvu EU sa opštim ciljem “da se ojača participativna demokratija i proces evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana i Turske kroz podršku aktivnom učešću civilnog  društva u  donošenju  odluka i  stvaranju  podsticajnog pravnog  i finansijskog okruženja za civilno društvo i pluralističke medije.”

Opšti cilj i svrha projekta

Opšti cilj projekta je podrška osnivanju i razvoju zajedničke platforme između vlade i nevladinih organizacija za omogućavanje intenzivnije,  dinamične, transparentne  i  međusobno korisne saradnje između javne administracije i nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Svrha projekta je

•           Podrška crnogorskom rukovodstvu  u  stvaranju povoljnog okruženja za održivi razvoj nevladinih organizacija i partnerstvo sa Vladom, kroz unapređenje neophodnog pravnog, strateškog, finansijskog i institucionalnog okvira za saradnju između javnog sektora i nevladinih organizacija.

•           Podrška vladi i civilnom društvu u analizi, planiranju i sprovođenju institucionalnih mehanizama javnog finansiranja  programa i projekata nevladinih organizacija, uključujući buduću decentralizovanu implementaciju fondova EU za nevladine organizacije.

Ključni očekivani rezultati i aktivnosti projekta

Rezultat 1.1: Jačanje kapaciteta Kancelarije za saradnju s NVO, Savjeta za razvoj NVO, kontakt osoba zasaradnju sa NVO u resornim ministarstvima i ostalih državnih organa da obavljaju svoje dužnosti kao što je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom i strateškim dokumentima

Aktivnost 1.1.1. Dizajniranje i sprovođenje programa obuke o efektivnim javnim konsultacijama za ključne ciljne grupe u državnim organima

Aktivnost 1.1.2. Razvoj i primjena metodologije za praćenje i izvještavanje o sprovođenju standarda javnih konsultacija propisanih relevantnim uredbama

Aktivnost 1.1.3. Razvijanje tehničkih specifikiacija za “E-konsultacije”- centralne vladine internet platforme za javne konsultacije i rasprava s relevantnim akterima o ključnim koracima za implementaciju platforme

Aktivnost 1.1.4. Pružanje obuke, mentorstvo i podrška zaposlenima u Kancelariji za saradnju s NVO za efikasniju podršku Savjetu za razvoj NVO i bolju koordinaciju sprovođenja Strategije za razvoj NVO

Aktivnost 1.1.5. Sprovođnje obuke o efikasnoj kontroli i izvještavanju za sve državne organe odgovorne za sprovođenje mjera Strategije

Rezultat 1.2: Unapređenje institucionalnih modela i mehanizama za uzajamno korisnu saradnju između javnog sektora i nevladinih organizacija, uz detaljan plan implementacije i analizu mogućih financijskih i političkih implikacija

Aktivnost 1.2.1. Podrška izradi zakonodavnih inicijativa u vezi sa primjenom Strategije za razvoj NVO 2014-2016 i formulisanje preporuka za njihove izmjene

Aktivnost 1.2.2. Podrška razvoju i implementaciji nove Strategije za razvoj NVO 2017-2020 i Akcionog plana

Aktivnost 1.2.3. Razvijanje tehničke specifikacije za javnu internet platformu za praćenje implementacije Strategije za razvoj NVO

Aktivnost 1.2.4. Zapošljavanje, obuka i mentorstvo dva stručnjaka za civilno društvo za podršku sprovođenju Strategije za razvoj NVO

Rezultat 2.1: Izrada  studije o  najpogodnijim institucionalnim modalitetima  za decentralizovano upravljanje fondovima EU za civilno društvo s detaljnim planom implementacije

Aktivnost 2.1.1 Sprovođenje komparativne analize evropskih institucionalnih modaliteta za decentralizovano upravljanje fondovima EU za civilno društvo i predlaganje pogodnog modela za Crnu Goru, zajedno sa detaljnim planom implementacije

Aktivnost 2.1.2 Organizacija konsultativnih sastanaka sa ključnim akterima o predloženom modelu decentralizovanog upravljanja fondovima fondovima EU za civilno društvo i neophodnim investicijama za podršku pravnim, ljudskim i tehničkim strukturama

Aktivnost 2.1.3 Procjena kapaciteta predložene strukture i radne opterećenosti relevantnog osoblja u vezi sa mogućim zadacima u decentralizovanom upravljanju sredstvima EU za civilno društvo

Aktivnost 2.1.4. Oblikovanje i sprovođenje programa obuke za osoblje stuktura odgovornih za decentralizovano upravljanje fondovima EU za civilno društvo (strateško programiranje, procesi budžetiranja, izvještavanje, monitoring, itd.)

Rezultat 2.2: Stvaranje pravnih, ljudskih i tehničkih preduslova za transparentno, efikasno, nediskriminatorno upravljanje javnim nacionalnim i EU sredstvima za civilno društvo, uključujući mehanizme kontrole sprovođenja

Aktivnost 2.2.1. Izrada nacrta odgovarajućih propisa za uspostavljanje kriterijuma, standarda i procedura javnog finansiranja programa i projekata NVO

Aktivnost 2.2.2. Izrada metodologije praćenja i izvještavanja za ukupno javno finansiranje programa NVO

Aktivnost 2.2.3. Kreiranje internet baze podataka za proaktivno transparentno obavljanje svih podataka o grantovima za programme i projekte NVO iz državnog budžeta

Aktivnost 2.2.4. Definisanje integrisanog i transparentnog sistema planiranja i izvršenja državnih budžetskih linija za finansiranje programa NVO

Aktivnost 2.2.5. Izrada Priručnika za državne organe o sprovođenju Uredbe o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja programa i projekata NVO

Aktivnost 2.2.6. Dizajn i sprovođenje programa obuke o pripremi i implementaciji efikasnog sistema javnog finansiranja projekata i programa NVO

Glavni korisnici projekta

Glavne institucije korisnici projekta su Kancelarija za saradnju s NVO, Savjet za razvoj nevladinih organizacija i  Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rukovoditeljka kancelarije za saradnju s NVO, g-đa Danka Latković je koordinator projekta ispred korisničkih institucija.

DIJALOG ZA RAZVOJ

TA    TA

brosura2016_cg.pdf