Manja slova Veća slova RSS

NADLEŽNOSTI

-priprema i praćenje sprovođenja strateškog dokumenta Vlade Crne Gore u oblasti saradnje sa nevladinim organizacijama i unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO i odgovarajućeg akcionog plana; 

-prikupljanje podataka i izvještavanje o realizaciji mjera Akcionog plana za poglavlje 23 koje se odnose na NVO; 

-koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih državnih organa u vezi sa programiranjem i raspodjelom sredstava za finansiranje projekata/programa NVO iz državnog budžeta; 

-priprema odluke Vlade o prioritenim oblastima od javnog interesa u kojima će se finasnirati projekti NVO u određenoj godini i iznosima potrebnim za njihovu realizaciju; 

-kreiranje liste nezavisnih procjenjivača na osnovu objavljenog javnog poziva i ucešće u izradi smjernica za nezavisne procjenjivače projekata NVO; 

-prikupljanje podataka o finansijskoj podršci projektima NVO i pripremu izvještaja za Vladu o utrošku sredstava na godišnjem nivou koja su, kao podrška projektnim aktivnostima, isplaćena NVO iz državnog budžeta;

-priprema analiza, informacija i izvještaja o položaju nevladinih organizacija u Crnoj Gori; 

-sprovođenje postupka predlaganja i imenovanja članova Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija i obavljanje administrativnih poslova za Savjet; 

-praćenje relevantnih događanja u Evropi i svijetu u vezi sa radom, djelovanjem i odnosirna NVO-a sa državnim institucijama, kao i modelima međusektorske saradnje; 

-izrada Izvjestaja o učešću predstavnika nevladinog sektora uključenih u rad radnih grupa koje formiraju organi državne uprave;

-priprema, štampanje i objavljivanje priručnika, izvještaja i drugih publikacija radi informisanja javnosti o pitanjima iz nadležnosti Direkcije, kao i obavljanje drugih poslova iz djelokruga Direkcije.