Мања слова Већа слова РСС

НАДЛЕЖНОСТИ

-припрема и праћење спровођења стратешког документа Владе Црне Горе у области сарадње са невладиним организацијама и унапређења подстицајног окружења за дјеловање НВО и одговарајућег акционог плана; 

-прикупљање података и извјештавање о реализацији мјера Акционог плана за поглавље 23 које се односе на НВО; 

-координација активности министарстава и других државних органа у вези са програмирањем и расподјелом средстава за финансирање пројеката/програма НВО из државног буџета; 

-припрема одлуке Владе о приоритеним областима од јавног интереса у којима ће се финаснирати пројекти НВО у одређеној години и износима потребним за њихову реализацију; 

реирање листе независних процјењивача на основу објављеног јавног позива и уцешће у изради смјерница за независне процјењиваче пројеката НВО; 

-прикупљање података о финансијској подршци пројектима НВО и припрему извјештаја за Владу о утрошку средстава на годишњем нивоу која су, као подршка пројектним активностима, исплаћена НВО из државног буџета;

-припрема анализа, информација и извјештаја о положају невладиних организација у Црној Гори; 

-спровођење поступка предлагања и именовања чланова Савјета за сарадњу органа државне управе и невладиних организација и обављање административних послова за Савјет; 

-праћење релевантних догађања у Европи и свијету у вези са радом, дјеловањем и односирна НВО-а са државним институцијама, као и моделима међусекторске сарадње; 

-израда Извјестаја о учешћу представника невладиног сектора укључених у рад радних група које формирају органи државне управе;

-припрема, штампање и објављивање приручника, извјештаја и других публикација ради информисања јавности о питањима из надлежности Дирекције, као и обављање других послова из дјелокруга Дирекције.