Manja slova Veća slova RSS

ZAKONODAVNI OKVIR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 37/17)

Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_nevladinim_organizacijama_SLCG_37_2017.pdf

Država obezbjeđuje sredstva za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije, u iznosu od najmanje 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta.

Država obezbjeđuje posebna sredstva za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u iznosu od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

U zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeđuju se i sredstva za kofinansiranje i međufinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, podržanih iz fondova Evropske unije, u iznosu od najmanje 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

Vlada do 31. jula tekuće za narednu godinu, utvrđuje prioritetne oblasti od javnog interesa  i visinu sredstava za finansiranje projekata i programa u tim oblastima.

O raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u određenoj prioritetnoj oblasti od javnog interesa odlučuje komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koju obrazuje organ državne uprave nadležan za tu oblast, na osnovu javnog konkursa. 

Raspodjela sredstava vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije

Bodovanje svakog predloženog projekata i programa vrše dva nezavisna procjenjivača sa liste koju, na osnovu javnog poziva, utvrđuje Ministarstvo.

Projekat, odnosno program koji je finansiran u skladu sa ovim zakonom ne može biti finansiran iz sredstava budžeta Crne Gore, po drugom osnovu.

  Zakon o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/2011)

Zakon o nevladinim organizacijama SLCG br.39_2011.pdf

U godišnjem zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva za projekte i programe, koje realizuju nevladine organizacije, u sljedećim oblastima od javnog interesa:

socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti, kao i druge oblasti od javnog interesa utvrđene posebnim zakonom.

  Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 37/17)

Zakon_o_dopuni_Zakona_o_igrama_na_sreću_SLCG_37_2017.pdf

Odredba člana 15 st. 2, 3 i 4 ovog zakona i Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG", broj 42/11) prestaju da važe 31. decembra 2017. godine.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, imenovana na osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG", broj 42/11) prestaje sa radom 31. decembra 2017. godine.

  Zakon o igrama na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 61/13)

Zakon_o_igrama_na_sreću.PDF

Dio prihoda od igara na sreću, koji pripadaju budžetu Crne Gore,u visini od 60%, koristi se za finansiranje planova i programa  organizacija koje se bave:

- socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću  (12%)

- problemima i zadovoljavanjem potreba lica s invaliditetima  (40%)

- razvojem sporta  (14%)

- kulturom i tehničkom kulturom  (12%)

- vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine   (10%)

- borbom protiv droge i svih oblika zavisnosti  (12%)

Sredstva  se koriste za finansiranje planova i programa nevladinih organizacija u visini od najmanje 75%.

  Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 44/2010)

Uredba_o_kriterijumima_za_utvrđivanje_korisnika_i_načinu_ras.pdf

Uredba je donijeta na osnovu člana 15 Zakona o igrama na sreću. Istom je propisano da se:

-najmanje 75% od 60% prihoda od igara na sreću finansiraju planovi i programi NVO

-za programe i planove medijskog pluralizma koji se odnose na jednu od oblasti raspodijeliuje 10% prihoda (od 60%  prihoda od igara na sreću)

-za programe i planove ostalih neprofitnih organizacija i javnih ustanova koje obavljaju djelatnosti iz određenih oblasti raspodijeliuje 15% od 60%

-3% od 60% opredjeljuje se za rad Komisije

Kriterijumi za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću su sljedeći:

-društvena korisnost  (30%)

-kvalitet predloženog plana i programa (30%)

-kapacitet organizacije da realizuje plan i rpogram  (25%)

-budžet (15%)

 Konkurs se raspisuje najkasnije do kraja I kvartala tekuće godine.

  Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni list Crne Gore, broj 3/16)

Zakon_o_lokalnoj_samoupravi.PDF

U cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva, organi lokalne samouprave sarađuju sa nevladinim organizacijama, između ostalog, finansiranjem projekata nevladinih organizacija od interesa za lokalno stanovništvo, pod uslovima i po postupku propisanim opštim aktom opštine.

  Zakon o manjinskim pravima i slobodama (Službeni list Crne Gore, broj 2/2011)

Zakon_o_manjinskim_pravima_i_slobodama.PDF

Na osnovu člana 36 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Skupština Crne Gore je, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjina i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osnovala Fond za očuvanje i zaštitu manjinskih prava Crne Gore.

Sredstva za rad Fonda obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore i iz drugih izvora i raspodjeljuju se u skladu sa proporcionalnim učešćem manjina u strukturi stanovništva.

  Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje i raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinksih prava

 Pravilnik o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu sredstava Fonda.pdf

Raspodjela sredstava vrši se putem javnog konkursa. Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica, čije su djelatnosti i aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Sredstva Fonda se raspodjeljuju na osnovu sljedećih kriterijuma:

-doprinos koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnig, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;

-kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade Crne Gore

-transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta

-kredibiliteta podnosioca projekta.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava raspisuje se najmanje dva puta u toku kalendarske godine.

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

•Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
•Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
•Nadležna tijela na nivou lokalnih samouprava
•Nadležna tijela organa državne uprave