Manja slova Veća slova RSS

ZAKONODAVNI OKVIR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 37/17)

Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_nevladinim_organizacijama_SLCG_37_2017.pdf

Država obezbjeđuje sredstva za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije, u iznosu od najmanje 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta.

Država obezbjeđuje posebna sredstva za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u iznosu od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

U zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeđuju se i sredstva za kofinansiranje i međufinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, podržanih iz fondova Evropske unije, u iznosu od najmanje 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

Vlada do 31. jula tekuće za narednu godinu, utvrđuje prioritetne oblasti od javnog interesa  i visinu sredstava za finansiranje projekata i programa u tim oblastima.

O raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u određenoj prioritetnoj oblasti od javnog interesa odlučuje komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koju obrazuje organ državne uprave nadležan za tu oblast, na osnovu javnog konkursa. 

Raspodjela sredstava vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije

Bodovanje svakog predloženog projekata i programa vrše dva nezavisna procjenjivača sa liste koju, na osnovu javnog poziva, utvrđuje Ministarstvo.

Projekat, odnosno program koji je finansiran u skladu sa ovim zakonom ne može biti finansiran iz sredstava budžeta Crne Gore, po drugom osnovu.

  Zakon o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/2011)

Zakon o nevladinim organizacijama SLCG br.39_2011.pdf

U godišnjem zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva za projekte i programe, koje realizuju nevladine organizacije, u sljedećim oblastima od javnog interesa:

socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti, kao i druge oblasti od javnog interesa utvrđene posebnim zakonom.

  Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (Službeni list Crne Gore, broj 13/18)

Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (Službeni list Crne Gore, broj 13/18)

Ovom uredbom propisuju se mjerila i način bodovanja projekata, odnosno programa u prioritetnim oblastima od javnog interesa i oblasti zaštite lica sa invaliditetom koje realizuju nevladine organizacije, način sačinjavanja liste nezavisnih procjenjivača i visina naknade za njihov rad, bliža sadržina ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekata, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva nevladinim organizacijama, kao i bliži način sačinjavanja izvještaja o finansiranju projekata, odnosno programa nevladinih organizacija.

 Pravilnik o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (Službeni list Crne Gore, broj 14/18)

Pravilnik o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (Službeni list Crne Gore, broj 14/18)

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u prioritetnoj oblasti od javnog interesa i oblasti zaštite lica sa invaliditetom, kao i izgled i sadržaj prijave na javni konkurs.

Prijava na javni konkurs sadrži:

1) naziv organa državne uprave nadležnog za oblast za koju se objavljuje javni konkurs, naziv “PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA, ODNOSNO PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA”,naziv oblasti za koju se prijavljuje nevladina organizacija, datum objavljivanja javnog konkursa i rok za podnošenje prijave na javni konkurs;

2) podatke o nevladinoj organizaciji koja se prijavljuje na javni konkurs, kao i podatke o partnerskoj nevladinoj organizaciji ako se nevladina organizacija prijavljuje na javni konkurs zajedno sa partnerskom nevladinom organizacijom;

3) podatke o projektu, odnosno programu nevladine organizacije;

4) izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja i izjavu o partnerstvu sa podacima o licu ovlašćenom za zastupanje, potpisom, mjestom, datumom i pečatom; podatke o budžetu i troškovima realizacije projekta, odnosno programa, izjavu o istinitosti podataka sa podacima o koordinatoru projekta, odnosno programa i licu ovlašćenom za zastupanje, kao i potpisom, mjestom, datumom i pečatom.

Prijava  se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 Uredba o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije (Službeni list Crne Gore, broj 64/18)

Uredba o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije (Službeni list Crne Gore, broj 64/18)

Ovom uredbom uređuju se postupak i način kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije. Sredstva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija ugovorenih po osnovu konkursa i programa podržanih od Evropske unije, obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore u iznosu od 100% ugovorom utvrđenog obaveznog učešća nevladine organizacije na navedenim projektima i programima.

_____________________________________________________________________

  Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 37/17)

Zakon_o_dopuni_Zakona_o_igrama_na_sreću_SLCG_37_2017.pdf

Odredba člana 15 st. 2, 3 i 4 ovog zakona i Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG", broj 42/11) prestaju da važe 31. decembra 2017. godine.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, imenovana na osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG", broj 42/11) prestaje sa radom 31. decembra 2017. godine.

  Zakon o igrama na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 61/13) 

Zakon_o_igrama_na_sreću.PDF

Dio prihoda od igara na sreću, koji pripadaju budžetu Crne Gore,u visini od 60%, koristi se za finansiranje planova i programa  organizacija koje se bave:

- socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću  (12%)

- problemima i zadovoljavanjem potreba lica s invaliditetima  (40%)

- razvojem sporta  (14%)

- kulturom i tehničkom kulturom  (12%)

- vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine   (10%)

- borbom protiv droge i svih oblika zavisnosti  (12%)

Sredstva  se koriste za finansiranje planova i programa nevladinih organizacija u visini od najmanje 75%.

  Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (Službeni list Crne Gore, broj 44/2010)

Uredba_o_kriterijumima_za_utvrđivanje_korisnika_i_načinu_ras.pdf

Uredba je donijeta na osnovu člana 15 Zakona o igrama na sreću. Istom je propisano da se:

-najmanje 75% od 60% prihoda od igara na sreću finansiraju planovi i programi NVO

-za programe i planove medijskog pluralizma koji se odnose na jednu od oblasti raspodijeliuje 10% prihoda (od 60%  prihoda od igara na sreću)

-za programe i planove ostalih neprofitnih organizacija i javnih ustanova koje obavljaju djelatnosti iz određenih oblasti raspodijeliuje 15% od 60%

-3% od 60% opredjeljuje se za rad Komisije

Kriterijumi za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću su sljedeći:

-društvena korisnost  (30%)

-kvalitet predloženog plana i programa (30%)

-kapacitet organizacije da realizuje plan i rpogram  (25%)

-budžet (15%)

 Konkurs se raspisuje najkasnije do kraja I kvartala tekuće godine.

  Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni list Crne Gore, broj 3/16)

Zakon_o_lokalnoj_samoupravi.PDF

U cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva, organi lokalne samouprave sarađuju sa nevladinim organizacijama, između ostalog, finansiranjem projekata nevladinih organizacija od interesa za lokalno stanovništvo, pod uslovima i po postupku propisanim opštim aktom opštine.

  Zakon o manjinskim pravima i slobodama (Službeni list Crne Gore, broj 2/2011)

Zakon_o_manjinskim_pravima_i_slobodama.PDF

Na osnovu člana 36 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Skupština Crne Gore je, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjina i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osnovala Fond za očuvanje i zaštitu manjinskih prava Crne Gore.

Sredstva za rad Fonda obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore i iz drugih izvora i raspodjeljuju se u skladu sa proporcionalnim učešćem manjina u strukturi stanovništva.

  Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje i raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

 Pravilnik o kriterijumima za vrijednovanje i raspodjelu sredstava Fonda.pdf

Raspodjela sredstava vrši se putem javnog konkursa. Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica, čije su djelatnosti i aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Sredstva Fonda se raspodjeljuju na osnovu sljedećih kriterijuma:

-doprinos koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnig, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;

-kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade Crne Gore

-transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta

-kredibiliteta podnosioca projekta.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava raspisuje se najmanje dva puta u toku kalendarske godine.

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

•Komisije za raspodjelu sredstava organa uprave formirane u skaldu sa Zakonom o NVO
•Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
•Nadležna tijela na nivou lokalnih samouprava