Мања слова Већа слова РСС

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

  Закон о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама (Службени лист Црне Горе, број 37/17)

Закон_о_измјенама_и_допунама_Закона_о_невладиним_организацијама_СЛЦГ_37_2017.пдф

Држава обезбјеђује средства за финансирање пројеката и програма у областима од јавног интереса које реализују невладине организације, у износу од најмање 0,3% текућег годишњег буџета.

Држава обезбјеђује посебна средства за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите лица са инвалидитетом, у износу од 0,1% текућег годишњег буџета.

У закону о буџету Црне Горе обезбјеђују се и средства за кофинансирање и међуфинансирање пројеката и програма невладиних организација, подржаних из фондова Европске уније, у износу од најмање 0,1% текућег годишњег буџета.

Влада до 31. јула текуће за наредну годину, утврђује приоритетне области од јавног интереса  и висину средстава за финансирање пројеката и програма у тим областима.

О расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у одређеној приоритетној области од јавног интереса одлучује комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама коју образује орган државне управе надлежан за ту област, на основу јавног конкурса. 

Расподјела средстава врши се на основу сљедећих критеријума:

1) допринос пријављеног пројекта, односно програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у одређеној области;

2) квалитет пријављеног пројекта, односно програма;

3) капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат, односно програм;

4) транспарентност рада невладине организације

Бодовање сваког предложеног пројеката и програма врше два независна процјењивача са листе коју, на основу јавног позива, утврђује Министарство.

Пројекат, односно програм који је финансиран у складу са овим законом не може бити финансиран из средстава буџета Црне Горе, по другом основу.

  Закон о невладиним организацијама (Службени лист Црне Горе, број 39/2011)

Закон о невладиним организацијама СЛЦГ бр.39_2011.пдф

У годишњем закону о буџету Црне Горе обезбјеђују се средства за пројекте и програме, које реализују невладине организације, у сљедећим областима од јавног интереса:

социјална и здравствена заштита, смањење сиромаштва, заштита лица са инвалидитетом, друштвена брига о дјеци и младима, помоћ старијим лицима, заштита и промовисање људских и мањинских права, владавина права, развој цивилног друштва и волонтеризма, евроатлантске и европске интеграције Црне Горе, институционално и ванинституционално образовање, наука, умјетност, култура, техничка култура, заштита животне средине, пољопривреда и рурални развој, одрживи развој, заштита потрошача, родна равноправност, борба против корупције и организованог криминала, борба против болести зависности, као и друге области од јавног интереса утврђене посебним законом.

  Уредба о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса (Службени лист Црне Горе, број 13/18)

Уредба о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса (Службени лист Црне Горе, број 13/18)

Овом уредбом прописују се мјерила и начин бодовања пројеката, односно програма у приоритетним областима од јавног интереса и области заштите лица са инвалидитетом које реализују невладине организације, начин сачињавања листе независних процјењивача и висина накнаде за њихов рад, ближа садржина уговора о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројеката, односно програма за који су додијељена средства невладиним организацијама, као и ближи начин сачињавања извјештаја о финансирању пројеката, односно програма невладиних организација.

 Правилник о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (Службени лист Црне Горе, број 14/18)

Правилник о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (Службени лист Црне Горе, број 14/18)

Овим правилником прописује се садржај јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у приоритетној области од јавног интереса и области заштите лица са инвалидитетом, као и изглед и садржај пријаве на јавни конкурс.

Пријава на јавни конкурс садржи:

1) назив органа државне управе надлежног за област за коју се објављује јавни конкурс, назив “ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДНОСНО ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА”,назив области за коју се пријављује невладина организација, датум објављивања јавног конкурса и рок за подношење пријаве на јавни конкурс;

2) податке о невладиној организацији која се пријављује на јавни конкурс, као и податке о партнерској невладиној организацији ако се невладина организација пријављује на јавни конкурс заједно са партнерском невладином организацијом;

3) податке о пројекту, односно програму невладине организације;

4) изјаву о непостојању вишеструког финансирања и изјаву о партнерству са подацима о лицу овлашћеном за заступање, потписом, мјестом, датумом и печатом; податке о буџету и трошковима реализације пројекта, односно програма, изјаву о истинитости података са подацима о координатору пројекта, односно програма и лицу овлашћеном за заступање, као и потписом, мјестом, датумом и печатом.

Пријава  се подноси на обрасцу који је саставни дио овог Правилника.

 Уредба о поступку и начину кофинансирања пројеката и програма невладиних организација подржаних из фондова Европске уније (Службени лист Црне Горе, број 64/18)

Уредба о поступку и начину кофинансирања пројеката и програма невладиних организација подржаних из фондова Европске уније (Службени лист Црне Горе, број 64/18)

Овом уредбом уређују се поступак и начин кофинансирања пројеката и програма невладиних организација подржаних из фондова Европске уније. Средства за кофинансирање пројеката и програма невладиних организација уговорених по основу конкурса и програма подржаних од Европске уније, обезбјеђују се у буџету Црне Горе у износу од 100% уговором утврђеног обавезног учешћа невладине организације на наведеним пројектима и програмима.

_____________________________________________________________________

  Закон о допуни Закона о играма на срећу (Службени лист Црне Горе, број 37/17)

Закон_о_допуни_Закона_о_играма_на_срећу_СЛЦГ_37_2017.пдф

Одредба члана 15 ст. 2, 3 и 4 овог закона и Уредба о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу (,,Службени лист ЦГ", број 42/11) престају да важе 31. децембра 2017. године.

Комисија за расподјелу дијела прихода од игара на срећу, именована на основу Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу (,,Службени лист ЦГ", број 42/11) престаје са радом 31. децембра 2017. године.

  Закон о играма на срећу (Службени лист Црне Горе, број 61/13) 

Закон_о_играма_на_срећу.ПДФ

Дио прихода од игара на срећу, који припадају буџету Црне Горе,у висини од 60%, користи се за финансирање планова и програма  организација које се баве:

- социјалном заштитом и хуманитарном дјелатношћу  (12%)

- проблемима и задовољавањем потреба лица с инвалидитетима  (40%)

- развојем спорта  (14%)

- културом и техничком културом  (12%)

- ванинституционалним образовањем и васпитањем дјеце и омладине   (10%)

- борбом против дроге и свих облика зависности  (12%)

Средства  се користе за финансирање планова и програма невладиних организација у висини од најмање 75%.

  Уредба о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода од игара на срећу (Службени лист Црне Горе, број 44/2010)

Уредба_о_критеријумима_за_утврђивање_корисника_и_начину_рас.пдф

Уредба је донијета на основу члана 15 Закона о играма на срећу. Истом је прописано да се:

-најмање 75% од 60% прихода од игара на срећу финансирају планови и програми НВО

-за програме и планове медијског плурализма који се односе на једну од области расподијелиује 10% прихода (од 60%  прихода од игара на срећу)

-за програме и планове осталих непрофитних организација и јавних установа које обављају дјелатности из одређених области расподијелиује 15% од 60%

-3% од 60% опредјељује се за рад Комисије

Критеријуми за расподјелу дијела прихода од игара на срећу су сљедећи:

-друштвена корисност  (30%)

-квалитет предложеног плана и програма (30%)

-капацитет организације да реализује план и рпограм  (25%)

-буџет (15%)

 Конкурс се расписује најкасније до краја И квартала текуће године.

  Закон о локалној самоуправи (Службени лист Црне Горе, број 3/16)

Закон_о_локалној_самоуправи.ПДФ

У циљу афирмисања отвореног и демократског друштва, органи локалне самоуправе сарађују са невладиним организацијама, између осталог, финансирањем пројеката невладиних организација од интереса за локално становништво, под условима и по поступку прописаним општим актом општине.

  Закон о мањинским правима и слободама (Службени лист Црне Горе, број 2/2011)

Закон_о_мањинским_правима_и_слободама.ПДФ

На основу члана 36 Закона о мањинским правима и слободама, Скупштина Црне Горе је, ради подршке активностима значајним за очување и развој националних, односно етничких посебности мањина и њихових припадника у области националног, етничког, културног, језичког и вјерског идентитета, основала Фонд за очување и заштиту мањинских права Црне Горе.

Средства за рад Фонда обезбјеђују се у буџету Црне Горе и из других извора и расподјељују се у складу са пропорционалним учешћем мањина у структури становништва.

  Правилник о критеријумима за вредновање и расподјелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права

 Правилник о критеријумима за вриједновање и расподјелу средстава Фонда.пдф

Расподјела средстава врши се путем јавног конкурса. Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организације и друга правна и физичка лица, чије су дјелатности и активности усмјерене на очување и развој националних, етничких посебности мањинских народа и других мањинских националних заједница и њихових припадника, у области националног, етничког, културног, језичког и вјерског идентитета.

Средства Фонда се расподјељују на основу сљедећих критеријума:

-допринос који пројекат даје очувању и развоју националниг, културног, вјерског, језичког и етничког идентитета;

-компатибилности пројекта са стратешким документима Владе Црне Горе

-транспарентности и могућности контроле реализације пројекта

-кредибилитета подносиоца пројекта.

Јавни конкурс за расподјелу средстава расписује се најмање два пута у току календарске године.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

•Комисије за расподјелу средстава органа управе формиране у скалду са Законом о НВО
•Управни одбор Фонда за заштиту и остваривање мањинских права
•Надлежна тијела на нивоу локалних самоуправа